Kontuzja reprezentantki Polski okazała się poważna