POLITYKA PRYWATNOŚCI

Poniższa Polityka Prywatności określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora oraz zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkowników, które zostały podane przez nich osobiście i dobrowolnie za pośrednictwem narzędzi dostępnych w Serwisie.
Poniższa Polityka Prywatności jest integralną częścią Regulaminu Serwisu, który określa zasady, prawa i obowiązki Użytkowników korzystających z Serwisu.

§1 Definicje

• Serwis – serwis internetowy Łódzki Sport działający pod adresem www.lodzkisport.pl;
• Serwis zewnętrzny – serwisy internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców współpracujących z Administratorem;
• Administrator Serwisu / Danych – Administratorem Serwisu oraz Administratorem Danych (zwany dalej Administrator) jest firma SPORT W REGIONIE Sp. z o.o. ul. Piotrkowska 270 XI p., 90-361 Łódź, NIP 7252304766, REGON 387739389, Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000874638, Kapitał zakładowy 250 000,00 zł opłacony w całości www.regionalnysport.pl [email protected]
Nr rachunku bankowego:
mBank S.A. 86 1140 2004 0000 3202 8077 6663 świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu;
• Użytkownik – osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu;
• Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu;
• Cookies (ciasteczka) – dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika;
• RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
• Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
• Przetwarzanie – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
• Ograniczenie przetwarzania – oznacza oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania
• Profilowanie – oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się;
• Zgoda – zgoda osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych;
• Naruszenie ochrony danych osobowych – oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych;
• Pseudonimizacja – oznacza przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej;
• Anonimizacja – nieodwracalny proces operacji na danych, który niszczy / nadpisuje „dane osobowe” uniemożliwiając identyfikację, lub powiązanie danego rekordu z konkretnym użytkownikiem lub osobą fizyczną.

§2 Inspektor Ochrony Danych

Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych.
W sprawach dotyczących przetwarzania danych, w tym danych osobowych, należy kontaktować się bezpośrednio z Administratorem.

§3 Rodzaje Plików Cookies

• Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu;
• Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych. Skrypty Serwisów zewnętrznych, które mogą umieszczać pliki Cookies na Urządzeniach Użytkownika zostały świadomie umieszczone w Serwisie poprzez skrypty i usługi udostępnione i zainstalowane w Serwisie;
• Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika;
• Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.

§4 Bezpieczeństwo składowania danych

• Mechanizmy składowania i odczytu plików Cookie – Mechanizmy składowania, odczytu i wymiany danych pomiędzy Plikami Cookies zapisywanymi na Urządzeniu Użytkownika a Serwisem są realizowane poprzez wbudowane mechanizmy przeglądarek internetowych i nie pozwalają na pobieranie innych danych z Urządzenia Użytkownika lub danych innych witryn internetowych, które odwiedzał Użytkownik, w tym danych osobowych ani informacji poufnych. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest także praktycznie niemożliwe.
• Cookie wewnętrzne – zastosowane przez Administratora pliki Cookie są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników i nie zawierają skryptów, treści lub informacji mogących zagrażać bezpieczeństwu danych osobowych lub bezpieczeństwu Urządzenia z którego korzysta Użytkownik.
• Cookie zewnętrzne – Administrator dokonuje wszelkich możliwych działań w celu weryfikacji i doboru partnerów serwisu w kontekście bezpieczeństwa Użytkowników. Administrator do współpracy dobiera znanych, dużych partnerów o globalnym zaufaniu społecznym. Nie posiada on jednak pełnej kontroli nad zawartością plików Cookie pochodzących od zewnętrznych partnerów. Za bezpieczeństwo plików Cookie, ich zawartość oraz zgodne z licencją wykorzystanie przez zainstalowane w serwisie Skrypty, pochodzących z Serwisów zewnętrznych, Administrator nie ponosi odpowiedzialności na tyle na ile pozwala na to prawo. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Prywatności.
• Kontrola plików Cookie
o Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies przez każdą witrynę internetową
o Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookie – Prosimy, abyś odniósł się do instrukcji Twojej przeglądarki internetowej lub wyświetlił pomoc, aby dowiedzieć się jak dostosowywać lub zmieniać ustawienia Twojej przeglądarki.
o Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika, za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z usług Serwisu.
• Zagrożenia po stronie Użytkownika – Administrator stosuje wszelkie możliwe środki techniczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych umieszczanych w plikach Cookie. Należy jednak zwrócić uwagę, że zapewnienie bezpieczeństwa tych danych zależy od obu stron w tym działalności Użytkownika. Administrator nie bierze odpowiedzialności za przechwycenie tych danych, podszycie się pod sesję Użytkownika lub ich usunięcie, na skutek świadomej lub nieświadomej działalność Użytkownika, wirusów, koni trojańskich i innego oprogramowania szpiegującego, którymi może jest lub było zainfekowane Urządzenie Użytkownika. Użytkownicy w celu zabezpieczenia się przed tymi zagrożeniami powinni stosować się do zasad korzystania z sieci Internet. Użytkownik akceptując niniejszą politykę prywatności oświadcza również, iż jest świadom niebezpieczeństwa, jakie niesie za sobą korzystanie z Internetu.
• Przechowywanie danych osobowych – Administrator zapewnia, że dokonuje wszelkich starań, by przetwarzane dane osobowe wprowadzone dobrowolnie przez Użytkowników były bezpieczne, dostęp do nich był ograniczony i realizowany zgodnie z ich przeznaczeniem i celami przetwarzania. Administrator zapewnia także, że dokonuje wszelkich starań w celu zabezpieczenia posiadanych danych przed ich utratą, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń fizycznych jak i organizacyjnych.

§5 Cele do których wykorzystywane są pliki Cookie

• Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu
• Personalizacja Serwisu dla Użytkowników
• Marketing, Remarketing w serwisach zewnętrznych
• Usługi serwowania reklam
• Usługi afiliacyjne
• Prowadzenie statystyk (użytkowników, ilości odwiedzin, rodzajów urządzeń, łącze itp.)
• Serwowanie usług multimedialnych
• Świadczenie usług społecznościowych

§6 Cele przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe dobrowolnie podane przez Użytkowników są przetwarzane w jednym z następujących celów:
• Realizacji usług elektronicznych:
o Usługi Newslettera (w tym przesyłania za zgodą treści reklamowych)
o Przesyłania treści marketingowych
o Przesyłania treści handlowych, w tym ofert handlowych
o Usługi komentowania / polubienia wpisów w Serwisie bez konieczności rejestrowania się
o Usługi udostępniania informacji o treści umieszczonych w Serwisie w serwisach społecznościowych lub innych witrynach.
• Komunikacji Administratora z Użytkownikami w sprawach związanych z Serwisem oraz ochrony danych
• Zapewnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora
Dane o Użytkownikach gromadzone anonimowo i automatycznie są przetwarzane w jednym z następujących celów:
• Prowadzenie statystyk
• Remarketing
• Serwowanie reklam dostosowanych do preferencji Użytkowników
• Obsługi programów afiliacyjnych
• Zapewnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora

§7 Pliki Cookies Serwisów zewnętrznych

Administrator w Serwisie wykorzystuje skrypty javascript i komponenty webowe partnerów, którzy mogą umieszczać własne pliki cookies na Urządzeniu Użytkownika. Pamiętaj, że w ustawieniach swojej przeglądarki możesz sam decydować o dozwolonych plikach cookies jakie mogą być używane przez poszczególne witryny internetowe. Poniżej znajduje się lista partnerów lub ich usług zaimplementowanych w Serwisie, mogących umieszczać pliki cookies:
• Usługi multimedialne, np. Youtube
• Usługi społecznościowe / łączone (Rejestracja, Logowanie, udostępnianie treści, komunikacja, itp.), np. portale społecznościowe
• Usługi serwowania reklam oraz sieci afiliacyjne – Google Adsense
• Prowadzenie statystyk – Google Analytics
• Usługi inne – Internet Archive, Mapy Google
Usługi świadczone przez podmioty trzecie są poza kontrolą Administratora. Podmioty te mogą w każdej chwili zmienić swoje warunki świadczenia usług, polityki prywatności, cel przetwarzania danych oraz sposobów wykorzystywania plików cookie.

§8 Rodzaje gromadzonych danych

Serwis gromadzi dane o Użytkownikach. Cześć danych jest gromadzona automatycznie i anonimowo, a część danych to dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkowników w trakcie zapisywania się do poszczególnych usług oferowanych przez Serwis.
Anonimowe dane gromadzone automatycznie:
• Adres IP
• Typ przeglądarki
• Rozdzielczość ekranu
• Przybliżona lokalizacja
• Otwierane podstrony serwisu
• Czas spędzony na odpowiedniej podstronie serwisu
• Rodzaj systemu operacyjnego
• Adres poprzedniej podstrony
• Adres strony odsyłającej
• Język przeglądarki
• Prędkość łącza internetowego
• Dostawca usług internetowych
• Dane demograficzne (wiek, płeć)
Dane gromadzone podczas rejestracji:
• Imię / nazwisko / pseudonim
• Login
• Adres e-mail
• Adres IP (zbierane automatycznie)
Dane gromadzone podczas zapisu do usługi Newsletter
• Adres e-mail
• Adres IP (zbierane automatycznie)
Dane gromadzone podczas dodawania komentarza
• Imię i nazwisko / pseudonim
• Adres e-mail
• Adres www
• Adres IP (zbierane automatycznie)
Część danych (bez danych identyfikujących) może być przechowywana w plikach cookies. Cześć danych (bez danych identyfikujących) może być przekazywana do dostawcy usług statystycznych.

§9 Dostęp do danych osobowych przez podmioty trzecie

Co do zasady jedynym odbiorcą danych osobowych podawanych przez Użytkowników jest Administrator. Dane gromadzone w ramach świadczonych usług nie są przekazywane ani odsprzedawane podmiotom trzecim.
Dostęp do danych na podstawie odrębnej umowy mogą otrzymać od Administratora podmioty, odpowiedzialne za utrzymania infrastruktury i usług niezbędnych do prowadzenia serwisu tj.:
• Firmy hostingowe, świadczące usługi hostingu lub usług pokrewnych dla Administratora
• Firmy, za pośrednictwem których świadczona jest usługa Newslettera
• Firmy odpowiedzialne za prowadzenie księgowości Administratora (w przypadku dokonywania transakcji zakupu w Serwisie)
Informujemy, że wskazany partner może modyfikować wskazaną politykę prywatności bez zgody Administratora.
Powierzenie przetwarzania danych osobowych – Usługi Hostingu, VPS lub Serwerów Dedykowanych
Administrator w celu prowadzenia serwisu korzysta z usług zewnętrznego dostawcy hostingu: AttHost Sp. z o.o., Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 35, lok. 6, wej. nr 2, 09-402 Płock, KRS: 0000531899, NIP: 7743221825, REGON: 360176289.
Wszelkie dane gromadzone i przetwarzane w serwisie są przechowywane i przetwarzane w infrastrukturze usługodawcy zlokalizowanej w Polsce. Istnieje możliwość dostępu do danych wskutek prac serwisowych realizowanych przez personel usługodawcy. Dostęp do tych danych reguluje umowa zawarta pomiędzy Administratorem a Usługodawcą.
Powierzenie przetwarzania danych osobowych – Newsletter
Administrator w celu świadczenia usługi Newsletter, korzysta z usług dostawcy hostingu. Dane wprowadzone w formularzu zapisu do newslettera są przekazywane, przechowywane i przetwarzane w serwisie tego usługodawcy.

§10 Sposób przetwarzania danych osobowych

1. Dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkowników:
• Dane osobowe będą przekazywane poza Unię Europejską do podmiotów przetwarzających dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC oraz do firmy Facebook w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską, chyba że zostały opublikowane na skutek indywidualnego działania Użytkownika (np. wprowadzenie komentarza lub wpisu), co sprawi, że dane będą dostępne dla każdej osoby odwiedzającej serwis.
• Użytkownik oświadcza, iż wyraża zgodę na udostępnianie danych osobowych podmiotom nie powiązanym osobowo i kapitałowo z Administratorem Serwisu w celu przesyłania Użytkownikowi informacji handlowych, marketingowych, w tym:
a. w celu kierowania do Użytkownika przez Administratora treści marketingowych (informacji handlowych) dotyczących Administratora i jego kontrahentów, w tym informacji o ich produktach, usługach i przedsięwzięciach, pocztą elektroniczną na adres e-mail w Portalu – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO; Użytkownik może wycofać zgodę w każdym momencie, korzystając z przycisku „Zgody” w stopce Portalu lub wysyłając wiadomość drogą pisemną na adres siedziby Administratora lub na adres [email protected], przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych Użytkownika do momentu wycofania zgody,
b. w celach statystycznych i analitycznych Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
c. w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
Dane anonimowe (bez danych osobowych) gromadzone automatycznie.
• Dane anonimowe (bez danych osobowych) mogą być odsprzedawane podmiotom trzecim (np. płatne udostępnianie statystyk Serwisu).
2. Użytkownik może bezpłatnie założyć konto w Serwisie, w szczególności w celu umożliwienia korzystania z usług wymagających logowania w Serwisie – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO); Użytkownik może wycofać zgodę w każdym momencie, wysyłając wiadomość drogą pisemną na adres siedziby Administratora lub na adres [email protected], przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych Użytkownika do momentu wycofania zgody;
3. Dane osobowe Użytkowników są przekazywane podmiotom świadczącym Administratorowi usługi związane ze świadczeniem przez Administratora usług drogą elektroniczną.

§ 11 Korzystanie z serwisów wymagających logowania

1. Administrator umożliwia korzystanie z usług serwisu, które wymaga rejestracji do serwisu.
2. Logowanie do serwisu wymaga zarejestrowania w serwisie i podania przez Użytkownika adresu e-mail.
3. Korzystanie z serwisu jest możliwe poprzez zalogowanie.
4. Logowanie i rejestracja do serwisu jest bezpłatne.
5. Użytkownik oświadcza, iż będzie dokonywał wpisów, komentarzy zgodnych ze stanem faktycznym, nie naruszających dóbr osobistych osób trzecich
6. Użytkownik oświadcza, iż zamieszczając wpisy, komentarze nie będzie posługiwał się wulgaryzmami, nie będzie propagował ustrojów totalitarnych, stosowania przemocy, agitacji na rzecz jakiejkolwiek partii politycznej
7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść spisów, komentarzy zamieszczonych przez Użytkownika.
8. Administrator ma obowiązek udostępnić dane Użytkownika organom prowadzącym postępowanie w związku z naruszeniem przez Użytkownika Polityki Prywatności, w tym w zakresie zasad korzystania z serwisów wymagających logowania

§12 Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Serwis gromadzi i przetwarza dane Użytkowników na podstawie:
• Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
o art. 6 ust. 1 lit. a
osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów
o art. 6 ust. 1 lit. b
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
o art. 6 ust. 1 lit. f
przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią
• Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)
• Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800)
• Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83)
§13 Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkowników:

1. Wskazane dane osobowe są przechowywane wyłącznie przez okres świadczenia Usługi w ramach Serwisu przez Administratora. Są one usuwane lub anonimizowane w okresie do 6 lat od chwili zakończenia świadczenia usług.
2. W przypadku konieczności zabezpieczenia prawnie uzasadnionych celów dalszego przetwarzania tych danych przez Administratora, Administrator będzie przechowywał wskazane dane, od czasu żądania ich usunięcia przez Użytkownika, do czasu prawomocnego zakończenia postępowania dotyczącego naruszenia zasad korzystania z serwisów wymagających logowania, naprawienia powstałej w ten sposób przez Użytkownika szkody.
3. Dane anonimowe gromadzone automatycznie:
Anonimowe dane statystyczne, niestanowiące danych osobowych, są przechowywane przez Administratora w celu prowadzenia statystyk serwisu przez czas nieoznaczony.

§14 Prawa Użytkowników związane z przetwarzaniem danych osobowych

Serwis gromadzi i przetwarza dane Użytkowników na podstawie:
• Prawo dostępu do danych osobowych-
Użytkownikom przysługuje prawo uzyskania dostępu do swoich danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora
• Prawo do sprostowania danych osobowych-
Użytkownikom przysługuje prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe lub / oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora
• Prawo do usunięcia danych osobowych-
Użytkownikom przysługuje prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora W przypadku kont użytkowników, usunięcie danych polega na anonimizacji danych umożliwiających identyfikację Użytkownika. Administrator zastrzega sobie prawo wstrzymania realizacji żądania usunięcia danych w celu ochrony prawnie uzasadnionego interesu Administratora (np. w gdy Użytkownik dopuścił się naruszenia Regulaminu czy dane zostały pozyskane wskutek prowadzonej korespondencji).
W przypadku usługi Newsletter, Użytkownik ma możliwość samodzielnego usunięcia swoich danych osobowych korzystając z odnośnika umieszczonego w każdej przesyłanej wiadomości e-mail.
• Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
Użytkownikom przysługuje prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, m.in. kwestionowania prawidłowość danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora
• Prawo do przenoszenia danych osobowych
Użytkownikom przysługuje prawo uzyskania od Administratora, danych osobowych dotyczących Użytkownika w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, realizowane na żądanie złożone do Administratora
• Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
Użytkownikom przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO, realizowane na żądanie złożone do Administratora
• Prawo wniesienia skargi
Użytkownikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
Więcej na temat obowiązków administratora, praw osób, których dane dotyczą, sposobu przetwarzania i zabezpieczeń zawarte jest niżej w Klauzuli Informacyjnej.

§15 Kontakt do Administratora

Z Administratorem można skontaktować mailowo na adres [email protected]

§16 Wymagania Serwisu

• Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.
• Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.

§17 Linki zewnętrzne

W Serwisie – artykułach, postach, wpisach czy komentarzach Użytkowników mogą znajdować się odnośniki do witryn zewnętrznych, z którymi Właściciel serwisu nie współpracuje. Linki te oraz strony lub pliki pod nimi wskazane mogą być niebezpieczne dla Urządzenia Użytkownika lub stanowić zagrożenie bezpieczeństwa danych Użytkownika. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zawartość znajdującą się poza Serwisem.

§18 Zmiany w Polityce Prywatności

• Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Prywatności bez konieczności informowania o tym Użytkowników w zakresie stosowania i wykorzystywania danych anonimowych lub stosowania plików Cookie.
• Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Prywatności w zakresie przetwarzania Danych Osobowych, o czym poinformuje Użytkowników posiadających konta użytkownika lub zapisanych do usługi newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie do 7 dni od zmiany zapisów. Dalsze korzystanie z usług oznacza zapoznanie się i akceptację wprowadzonych zmian Polityki Prywatności. W przypadku w którym Użytkownik nie będzie się zgadzał z wprowadzonymi zmianami, ma obowiązek usunąć swoje konto z Serwisu lub wypisać się z usługi Newsletter.
• Wprowadzone zmiany w Polityce Prywatności będą publikowane na podstronie Serwisu.
• Wprowadzone zmiany wchodzą w życie z chwilą ich publikacji.

 

Klauzula informacyjna

Szanowni Państwo,
Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane: ”RODO”), a także nowa ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych w związku z tym zachęcamy do zapoznania się
z poniższą informacją.
Administratorem Państwa danych osobowych jest SPORT W REGIONIE Sp. z o.o. ul. Piotrkowska 270 XI p., 90-361 Łódź, NIP 7252304766, REGON 387739389, Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000874638, Kapitał zakładowy 20 000,00 zł opłacony w całości, dalej zwana jako ”Spółka”. Przetwarzamy Państwa dane w związku z korzystaniem z usług Spółki. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne do korzystania z usług Spółki. Jeśli wyrazili Państwo zgodę na określone rodzaje przetwarzania danych, mogą Państwo w każdej chwili cofnąć ją ze skutkiem w przyszłości. Takie cofnięcie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed cofnięciem zgody.
Podstawą prawną ich przetwarzania danych osobowych jest:
– zgoda – tj. dobrowolnie wyrażona przez Państwo zgoda na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
– wymogi kontraktowe – tj. przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
– wymogi ustawowe – tj. konieczność wypełnienia przez administratora obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa ( art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
– uzasadnione interesy administratora – tj. konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów, w szczególności może to być marketing bezpośredni produktów lub usług – (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia korzystania z usług Spółki lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, zwłaszcza obowiązku przechowywania dokumentów księgowych.

Od 25 maja 2018 r. przysługują Państwu nowe prawa takie, jak: prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Nowe prawo umożliwia także Państwu wniesienie skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasza spółka dąży do zapewnienia jak najlepszej ochrony Państwa danych poprzez wdrożenie odpowiednich środków fizycznych, technicznych i organizacyjnych, a także, aby zabezpieczyć dane przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem.

Państwa dane mogą być przekazywane do państw trzecich, do podmiotów przetwarzających dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC oraz do firmy Facebook w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Prosimy zwrócić uwagę, że zgodnie z obowiązującym prawem możemy przekazywać Państwa dane, podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT. Podmioty te przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Nasza spółka przetwarza Państwa dane takie jak: adres email, nr IP urządzenia, imię i nazwisko w przypadku jego podania. Źródłem pochodzenia danych jest klient, który przekazał te dane podczas rejestracji na stronie internetowej Spółki.

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych można się z naszą Spółką skontaktować poprzez adres e-mail: [email protected]