Regulamin Użytkownika serwisu internetowy Łódzki Sport działający pod adresem www.lodzkisport.pl

§ 1. Definicje

Określenia i definicje znajdujące się w niniejszym Regulaminie oznaczają:
1. Regulamin – Regulamin Użytkownika serwisu internetowego Łódzki Sport działający pod adresem www.lodzkisport.pl, stanowiący regulamin w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Serwis – serwis internetowy Łódzki Sport działający pod adresem www.lodzkisport.pl;
3. Administrator Serwisu / Danych – Administratorem Serwisu oraz Administratorem Danych (zwany dalej Administrator) jest firma SPORT W REGIONIE Sp. z o.o. ul. Piotrkowska 270 XI p., 90-361 Łódź, NIP 7252304766, REGON 387739389, Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000874638, Kapitał zakładowy 20 000,00 zł opłacony w całości www.regionalnysport.pl biuro@regionalnysport.pl
nr rachunku bankowego:
mBank S.A. 86 1140 2004 0000 3202 8077 6663 świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu;
4. Użytkownik – osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu;
5. Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu;
6. Konto – konto Użytkownika tworzone w procesie rejestracji w Serwisie.
7. Newsletter – biuletyn lub czasopismo rozsyłane do prenumeratorów – Użytkowników za pomocą poczty elektronicznej.
8. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

§ 2. Dostęp do konta

1. Użytkownik może korzystać z konta poprzez zamieszczanie komentarzy do artykułów publikowanych w Serwisie.
2. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie na swój adres mailowy newslettera od Administratora.
3 .Konto Użytkownika udostępniane jest przez Administartora nieodpłatnie.
4. Użytkownikiem Konta może zostać osoba, która ukończyła 16 lat.
5. Użytkownik uzyskuje możliwość korzystania z Konta po dokonaniu rejestracji w Serwisie i podaniu Administratorowi swojego adresu mailowego w szczególności w celu umożliwienia korzystania z usług wymagających logowania w Serwisie.
6. Administrator nie kontroluje, ani nie weryfikuje danych identyfikacyjnych Użytkownika, przekazanych przy rejestracji konta.

§ 3. Zasady korzystania z Konta

1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Konta oraz z innych usług w Serwisie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami Regulaminu.
2. Wykorzystywanie Konta i innych usług Serwisu przez Użytkownika z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa może wiązać się z poniesieniem odpowiedzialności cywilnej lub karnej. Na żądanie uprawnionych organów państwa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, Administrator przekazuje pozostające w jego posiadaniu dane Użytkowników kont serwisu.
3. Administrator zastrzega sobie prawo zablokowania konta Użytkownika, gdy:
a) Użytkownik wykorzystuje Konto z naruszeniem obowiązującego prawa,
b) nazwa Konta narusza prawo, prawem chronione dobra osób trzecich, jest niezgodna z dobrymi obyczajami, w tym jest wyrażeniem powszechnie uznanym za obraźliwe lub nazwa Konta sugeruje, że jest to Konto wykorzystywane przez Administratora, co może wprowadzać użytkowników w błąd;
c) zachodzi uzasadnione okolicznościami podejrzenie nieuprawnionego dostępu do Konta.
4. O zamiarze zablokowania Konta Administrator powiadomi mailowo Użytkownika z 3-dniowym wyprzedzeniem, wzywając go do zaniechania lub usunięcia naruszeń lub ich skutków w terminie 3 dni od otrzymania wezwania, a po bezskutecznym upływie tego terminu, zablokuje Konto. Jednakże Administrator zablokuje Konto w trybie natychmiastowym, tj. bez 3-dniowego wyprzedzenia gdy:
a) Użytkownik naruszył bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa i oczywiste jest, że nie jest możliwe usunięcie naruszeń lub ich skutków;
b) zachodzi sytuacja uzasadniona okolicznościami podejrzenia nieuprawnionego dostępu do Konta.
5. Korzystanie z usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie jest możliwe przy spełnieniu wymogu dostępu do internetu z parametrami pozwalającymi na swobodne i bezproblemowe korzystanie z internetu jak i posiadania urządzenia z dostępem do internetu, które pozwala na swobodne i bezproblemowe korzystanie z internetu.

§ 4. Rozwiązanie umowy, odstąpienie od umowy, zakończenie korzystania z usług

1. Umowa na korzystanie z Konta oraz świadczenie innych usług określonych w Regulaminie zawarta jest na czas nieoznaczony.
2. Użytkownik może wypowiedzieć umowę w każdym czasie bez podania przyczyny z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia lub bez zachowania okresu wypowiedzenia.
3. Administrator może wypowiedzieć umowę na świadczenie danej usługi z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia z następujących przyczyn:
a) zaplanowanego zakończenia działalności Administratora w zakresie udostępniania danej usługi określonej w Regulaminie,
b) Użytkownik wykorzystuje daną usługę określoną w Regulaminie z naruszeniem obowiązującego prawa lub Regulaminu i Użytkownik nie zaniechał naruszeń lub nie usunął naruszeń lub ich skutków w terminie 3 dni od otrzymania od Administratora wezwania do zaniechania lub usunięcia naruszeń lub ich skutków albo zaniechanie naruszeń lub usunięcie naruszeń lub ich skutków nie jest możliwe,
c) w odniesieniu do usługi w postaci udostępniania Konta – nazwa Konta narusza prawo, prawem chronione dobra osób trzecich, jest niezgodna z dobrymi obyczajami, w tym jest wyrażeniem powszechnie uznanym za obraźliwe lub nazwa Konta sugeruje, że jest to Konto wykorzystywane przez Administratora, co może wprowadzać użytkowników w błąd i Użytkownik nie zaniechał naruszeń w terminie określonym w § 3 ust.4.
d) w odniesieniu do usług wymagających posiadania Konta – w przypadku, gdy Administrator wypowiedział Użytkownikowi umowę w zakresie korzystania z Konta na zasadach określonych w Regulaminie.
4. Użytkownikowi przysługuje w każdym czasie prawo do zamknięcia założonego Konta, zaprzestania korzystania z usług, o których mowa w Regulaminie oraz odstąpienia od umowy w zakresie korzystania z usług. Korespondencję dotyczącą wypowiedzenia umowy lub odstąpienia od umowy w zakresie korzystania z usług prosimy nadesłać do Administartora, na adres e-mail: www.lodzkisport.pl.
5. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Użytkownik musi poinformować Administratora o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.
6. Zakończenie świadczenia przez Administratora usługi udostępniania Konta Użytkownikowi nie oznacza zaprzestania świadczenia innych usług, o których mowa w Regulaminie, chyba że z postanowień Regulaminu dedykowanych tym usługom wynika, że warunkiem ich świadczenia jest posiadanie Konta.

§ 5. Reklamacje

Reklamacje dotyczące usług, o których mowa w prosimy zgłaszać pocztą elektroniczną na adres: www.lodzkisport.pl. Administrator rozpatrzy reklamację i udzieli odpowiedzi w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na adres mailowy składającego reklamację wskazany w reklamacji, przy czym Użytkownik może podać Administratorowi także inny adres mailowy, na który zostanie wysłana odpowiedź na reklamację.

§ 6. Udostępnienie regulaminu

Regulamin udostępniany jest na stronie Serwisu w formie podstrony. Istnieje możliwość jego pobrania, utrwalenia i wydrukowania.

§ 7. Postanowienia dodatkowe

1. Dostęp do Serwisu oraz do komentarzy pod artykułami posiadają wszyscy użytkownicy publicznej sieci Internet. Ci z Użytkowników, którzy założyli uprzednio Konto w Serwisie mogą używać na stronie Serwisu oraz w komentarzach pod artykułami swojego imienia i nazwiska lub zarezerwowanych dla nich loginów, z zastrzeżeniem, iż żaden Użytkownik nie może identyfikować się wyrażeniem powszechnie uznawanym za wulgarne lub oznaczeniem komercyjnym (określającym podmiot prowadzący działalność gospodarczą, produkt lub usługę). Administrator może uwarunkować umożliwienie zamieszczania wpisów na Serwisie od dokonania przez Użytkowników uprzedniej rejestracji w Serwisie. Usługa, o której mowa w niniejszym paragrafie świadczona jest nieodpłatnie.
2. Zamieszczanie przez Użytkowników wpisów z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa może wiązać się z poniesieniem odpowiedzialności cywilnej lub karnej.
3. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników na stronie Serwisu oraz w komentarzach pod artykułami treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc. Niedopuszczalne jest również umieszczanie na stronie Serwisu oraz w komentarzach pod artykułami treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe (w szczególności zawierające wulgaryzmy, treści obraźliwe, podszywanie się pod inne osoby, treści stanowiące spam).
4. Niedopuszczalne jest także umieszczanie przez Użytkowników na stronie Serwisu oraz w komentarzach pod artykułami:
a) przekazów reklamowych,
b) wszelkich materiałów chronionych prawem autorskim, do których rozpowszechniania Użytkownik nie jest uprawniony.
5. Niedopuszczalne jest zamieszczanie w Serwisie treści w celu pozycjonowania stron internetowych oraz podbijanie wątków poprzez zamieszczanie wpisów nie posiadających treści. Niedopuszczalne jest zamieszczanie przez danego Użytkownika wpisów pod różnymi nickami w ramach jednego wątku.
6. Administrator zastrzega sobie prawo do blokowania dostępu do treści zabronionych w niniejszym Regulaminie, jak również prawo do blokowania uczestnictwa w Serwisie oraz blokowania możliwości zamieszczania komentarzy pod artykułami w stosunku do osób, które wielokrotnie naruszyły postanowienia niniejszego Regulaminu.
7. Administrator zastrzega, że w przypadku, gdy wpis kwalifikujący się do zablokowania i zablokowany na podstawie niniejszego Regulaminu, jest wpisem inicjującym dyskusję, po jego zablokowaniu wątek zainicjowany tym wpisem może być niedostępny, bez względu na treść pozostałych wpisów.
8. Użytkownikom, którzy wielokrotnie naruszyli postanowienia niniejszego Regulaminu administracja Serwisu ma prawo:
a) blokować dostęp do Serwisu oraz możliwość zamieszczania komentarzy pod artykułami m.in. poprzez zablokowanie adresu IP,
b) blokować wszystkie loginy,
c) blokować możliwość zakładania nowych wątków lub uczestniczenia w wątkach istniejących.
9. Zarówno Serwis jak przestrzeń pod artykułami w Serwisie są miejscami, które umożliwiają prezentowanie różnych poglądów, tym samym polemikę w każdym temacie. Administrator nie weryfikuje zamieszczanych treści pod kątem ich prawdziwości i rzetelności.
10. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość prognoz zamieszczanych w Serwisie co zdarzeń przyszłych i niepewnych a w szczególności co wyników przyszłych zdarzeń sportowych. Tego typu prognozy są jedynie subiektywnymi opiniami ich autorów.
11. W Serwisie – artykułach, postach, wpisach czy komentarzach Użytkowników mogą znajdować się odnośniki do witryn zewnętrznych, z którymi Właściciel serwisu nie współpracuje. Linki te oraz strony lub pliki pod nimi wskazane mogą być niebezpieczne dla Urządzenia Użytkownika lub stanowić zagrożenie bezpieczeństwa danych Użytkownika. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zawartość znajdującą się poza Serwisem.

§ 8. Obowiązywanie Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 19 stycznia 2021 roku.
2. Stwierdzenie nieważności bądź nieskuteczności jakiegokolwiek z postanowień niniejszego regulaminu nie wpływa na jego ważność w pozostałym zakresie.
3. Administratorowi przysługuje prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.
4. Każdorazowa zmiana regulaminu nie wymaga akceptacji ze strony Użytkownika.

Reklama