Regulamin usługi płatnych treści serwisu internetowego Łódzki Sport działający pod adresem www.lodzkisport.pl.

§ 1. Definicje
Określenia i definicje znajdujące się w niniejszym Regulaminie oznaczają:
1. Regulamin – niniejszy regulamin, stanowiący regulamin w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Serwis – serwis internetowy Łódzki Sport działający pod adresem lodzkisport.pl.
3. Administrator Serwisu / Danych – Administratorem Serwisu oraz Administratorem Danych (zwany dalej Administrator) jest firma SPORT W REGIONIE Sp. z o.o. ul. Piotrkowska 270 XI p., 90-361 Łódź, NIP 7252304766, REGON 387739389, Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000874638, Kapitał zakładowy 250 000,00 zł opłacony w całości, adres strony internetowej: regionalnysport.pl, email: [email protected]
nr rachunku bankowego: mBank S.A. 86 1140 2004 0000 3202 8077 6663
świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.
4. Użytkownik – osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu. Użytkownikiem usług płatnych treści serwisu internetowego Łódzki Sport może być tylko osoba pełnoletnia.
5. Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
6. Konto – konto Użytkownika tworzone w procesie rejestracji w Serwisie, którego regulamin opublikowano na stronie https://lodzkisport.pl/regulamin/.
7. Usługa – świadczenie określone w Regulaminie wykonywane przez Administratora, w szczególności dostęp do płatnych treści serwisu internetowego Łódzki Sport.
8. Opłata – płatność za dostęp do płatnych treści Serwisu na podstawie wybranego przez Użytkownika Abonamentu.
9. Treści płatne – dostępne dla Użytkownika w ramach Usługi materiały i treści dziennikarskie w zamian za uiszczoną opłatę.
10. Abonament – pakiet uprawnień Użytkownika do korzystania z wybranej Usługi.

§ 2. Postanowienia wstępne
1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Administratora usług dostępu do płatnych treści dziennikarskich oferowanych w Serwisie.
2. Korzystanie z usług określonych w Regulaminie wymaga akceptacji postanowień Regulaminu.
3. Usługi świadczone są w ramach wybranego i wykupionego przez Użytkownika Abonamentu.
4. Abonament dostępny jest w dwóch wariantach:
1) czasowy określony, z dostępem do treści płatnych w okresie obowiązywania abonamentu;
2) czasowy nieokreślony (subskrypcyjny, odnawialny), z dostępem do treści płatnych w okresie obowiązywania abonamentu, z automatycznym odnawianiem wybranego okresu obowiązywania wiążącym się z pobraniem automatycznie opłaty za kolejny okres dostępu: miesięczny, półroczny lub roczny.
5. Zakres czasowy dostępnego Abonamentu określa Administrator na podstawie informacji zamieszczanych w cenniku usług dostępnym w Serwisie.
6. Każdorazowo po odnowieniu abonamentu subskrypcyjnego, Administrator wysyła na adres e-mail Użytkownika informację o jego przedłużeniu na kolejny okres jak i możliwości rezygnacji z tego abonamentu. Mail do Użytkownika będzie wysyłany również wtedy gdy automatyczna płatność za przedłużenie abonamentu nie powiedzie się, wraz z linkiem do dokonania płatności (np. gdy przekroczony zostanie termin ważności karty płatniczej użytej do subskrypcji).
7. Płatność za Abonament określa Administrator na podstawie cennika usług dostępnego w Regulaminie.
8. Użytkownik może korzystać z Usługi na maksymalnie trzech urządzeniach jednocześnie.

§ 3. Dostęp do Usługi

1. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie na swój adres mailowy newslettera od Administratora.
2. Konto Użytkownika udostępniane jest przez Administratora nieodpłatnie w ramach Serwisu. Zasady rejestracji Konta w Serwisie wskazane są w regulaminie opublikowanym na stronie https://lodzkisport.pl/regulamin/.
3. Użytkownikiem treści płatnych w formie Abonamentu może zostać jedynie osoba pełnoletnia.
4. Użytkownik uzyskuje możliwość korzystania z Abonamentu po dokonaniu rejestracji w Serwisie i podaniu Administratorowi swojego adresu mailowego w szczególności w celu umożliwienia korzystania z usług wymagających logowania w Serwisie oraz wykupienia wybranego wariantu Abonamentu.
5. Administrator nie kontroluje, ani nie weryfikuje danych identyfikacyjnych Użytkownika, przekazanych przy rejestracji konta.
6. W przypadku wykupienia przez Użytkownika Abonamentu, dostęp do treści płatnych może mieć jedynie Użytkownik.
7. Po przejściu etapu wykupienia Abonamentu, Użytkownik uzyskuje możliwość dostępu do treści płatnych. Dostęp do tych treści wymaga pozostawania Użytkownika zalogowanym na swoim Koncie.
8. Etap uiszczania opłaty za Abonament realizowany jest przez dostawcę usługi płatniczej wybranego przez Administratora.

§ 4. Zasady korzystania z Konta i Usługi
1. Dostęp Użytkownika do Usługi jest związany z posiadaniem i korzystaniem z Konta w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami Regulaminu.
2. Wykorzystywanie Konta i Usług Serwisu przez Użytkownika z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa może wiązać się z poniesieniem odpowiedzialności cywilnej lub karnej. Na żądanie uprawnionych organów państwa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, Administrator przekazuje pozostające w jego posiadaniu dane Użytkowników kont serwisu.
3. Administrator zastrzega sobie prawo zablokowania Konta Użytkownika, gdy:
a) Użytkownik wykorzystuje Konto z naruszeniem obowiązującego prawa,
b) nazwa Konta narusza prawo, prawem chronione dobra osób trzecich, jest niezgodna z dobrymi obyczajami, w tym jest wyrażeniem powszechnie uznanym za obraźliwe lub nazwa Konta sugeruje, że jest to Konto wykorzystywane przez Administratora, co może wprowadzać innych Użytkowników w błąd;
c) zachodzi uzasadnione okolicznościami podejrzenie nieuprawnionego dostępu do Konta.
4. O zamiarze zablokowania Konta Administrator powiadomi mailowo Użytkownika z 3-dniowym wyprzedzeniem, wzywając go do zaniechania lub usunięcia naruszeń lub ich skutków w terminie 3 dni od otrzymania wezwania, a po bezskutecznym upływie tego terminu, zablokuje Konto. Jednakże Administrator zablokuje Konto w trybie natychmiastowym, tj. bez 3-dniowego wyprzedzenia gdy:
a) Użytkownik naruszył bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa i oczywiste jest, że nie jest możliwe usunięcie naruszeń lub ich skutków;
b) zachodzi sytuacja uzasadniona okolicznościami podejrzenia nieuprawnionego dostępu do Konta.
5. Korzystanie z usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie jest możliwe przy spełnieniu wymogu dostępu do Internetu z parametrami pozwalającymi na swobodne i bezproblemowe korzystanie z Internetu jak i posiadania urządzenia z dostępem do Internetu, które pozwala na swobodne i bezproblemowe korzystanie z Internetu.
6. Usunięcie przez Użytkownika Konta powoduje usunięcie dostępu do wykupionego Abonamentu. W takim wypadku nie będą tez zwracane Użytkownikowi uiszczone opłaty za wykupiony Abonament. Ponowne założenie Konta nie powoduje przywrócenia dostępu do wykupionego Abonamentu.
7. Zgłoszenie przez Użytkownika wniosku o usunięcie jego danych osobowych powoduje usunięcie Konta i niemożliwość z przyczyn prawnych i technicznych świadczenia Usługi.
8. Użytkownik po zawarciu umowy i wniesieniu opłaty powiadamiany jest o przez Administratora Serwisu o zawarciu umowy na odległość na świadczenie Usługi drogą mailową (informacja o dokonaniu opłaty i Usłudze, którą uzyskał). Poza tym informacje na ten temat dostępne są na koncie Użytkownika w panelu Użytkownika Serwisu lodzkisport.pl.

§ 5. Zasady wnoszenia opłat
1. Zasady realizacji opłat w związku z wykupieniem Abonamentu określa dostawca usługi płatniczej.
2. Składając zamówienie, użytkownik wskazuje rodzaj Abonamentu, z którego chce korzystać.
3. Płatności z tytułu Abonamentu czasowego określonego wykonywane są w formie:
– przelewu bankowego (za pomocą dostępu do bankowości elektronicznej danego banku),
– zapłaty kartą płatniczą,
– płatności BLIK.
4. Płatności z tytułu Abonamentu czasowego nieokreślonego wykonywane są jedynie w formie zapłaty kartą płatniczą.
5. Cennik usług abonamentowych:
a) dostęp jednorazowy:
– miesięczny 12 zł,
– roczny 100 zł;
b) dostęp cykliczny (w tym wypadku płatność pobierana jest za dany okres):
– miesięczny 9,99 zł
– półroczny 49 zł
– roczny 90 zł.
5. Użytkownik zawierając umowę z Administratorem Serwisu oraz wybierając określony Abonament wyraża zgodę na cykliczne (co miesięczne, półroczne lub roczne) pobieranie przez Operatora płatności (PayU S.A) z karty płatniczej kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości wartości opłaty za Abonament. Opłata będzie pobierana przez Operatora płatności raz w miesiącu/półroczu/rocznie. Użytkownik w ramach usługi płatności cyklicznych ma możliwość zapisania danych karty i zlecenia stałego polecania zapłaty. Dane karty będą przechowywane przez Operatora płatności. PayU S.A. pośrednicząc w dokonaniu płatności udostępnia narzędzie Token (wirtualnych identyfikatorów karty), umożliwiające przypisanie do indywidualnego Użytkownika unikalnego identyfikatora za pomocą którego Użytkownik cyklicznie dokonuje płatności na rzecz Administratora Serwisu.
6. Token jest to ciąg alfanumeryczny identyfikujący jednoznacznie dane karty płatniczej Użytkownika przechowywanej w systemie Operatora płatności z której pobierane są środki na opłacenie Abonamentu. Tokeny są przechowywane w bazie danych na serwerze Administratora Serwisu, natomiast pełne dane karty takie jak numer i inne potrzebne do płatności zmienne są przechowywane przez Operatora płatności. Aby pobrać płatność cykliczną Administrator Serwisu przekazuje do Operatora płatności tylko token Użytkownika, na podstawie którego Operator płatności pobiera opłatę z odpowiedniej karty, której dane nigdy nie są przechowywane przez Administratora Serwisu.
7. W przypadku gdy Użytkownik chce otrzymać fakturę, Administrator zastrzega sobie prawo do oznaczenia danych, w tym danych osobowych, niezbędnych do wystawienia faktury. W celu otrzymania faktury Użytkownik musi skontaktować się z Administratorem wysyłając wiadomość na adres: [email protected] lub kontaktując się telefonicznie z Administratorem. W przypadku kontaktu z Administratorem, zapewnia on wystawienie faktury i przesłanie jej w formie papierowej lub elektronicznej wedle wskazania Użytkownika będącego konsumentem lub korzystającego z uprawnień przysługujących konsumentowi. W przypadku Użytkownika niekorzystającego z uprawnień konsumenta wysyłana będzie faktura elektroniczna.

§ 6. Rozwiązanie umowy, odstąpienie od umowy, zakończenie korzystania z usług
1. Umowa na korzystanie z usługi określonej w Regulaminie zawarta jest na czas oznaczony określony w treści Abonamentu lub na czas nieoznaczony w przypadku Abonamentu subskrypcyjnego/odnawialnego.
2. Użytkownik może wypowiedzieć umowę w każdym czasie bez podania przyczyny z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia lub bez zachowania okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy Użytkownik przesyła na adres e-mail Administratora: [email protected]. W przypadku wypowiedzenia umowy zakończenie świadczenia Usługi nastąpi w dniu zakończenia się ostatniego opłaconego okresu subskrypcyjnego.
3. Administrator może wypowiedzieć umowę na świadczenie Usługi przesyłając je na adres mailowy Użytkownika z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia z następujących przyczyn:
a) zaplanowanego zakończenia działalności Administratora w zakresie udostępniania Usługi określonej w Regulaminie,
b) Użytkownik wykorzystuje daną usługę określoną w Regulaminie z naruszeniem obowiązującego prawa lub Regulaminu i Użytkownik nie zaniechał naruszeń lub nie usunął naruszeń lub ich skutków w terminie 3 dni od otrzymania od Administratora wezwania do zaniechania lub usunięcia naruszeń lub ich skutków albo zaniechanie naruszeń lub usunięcie naruszeń lub ich skutków nie jest możliwe,
c) w odniesieniu do usługi w postaci udostępniania Konta – nazwa Konta narusza prawo, prawem chronione dobra osób trzecich, jest niezgodna z dobrymi obyczajami, w tym jest wyrażeniem powszechnie uznanym za obraźliwe lub nazwa Konta sugeruje, że jest to Konto wykorzystywane przez Administratora, co może wprowadzać użytkowników w błąd i Użytkownik nie zaniechał naruszeń w terminie określonym w § 4 ust. 3.;
d) w odniesieniu do usług wymagających posiadania Konta – w przypadku, gdy Administrator wypowiedział Użytkownikowi umowę w zakresie korzystania z Konta na zasadach określonych w Regulaminie.
4. Użytkownikowi przysługuje w każdym czasie prawo do zamknięcia założonego Konta, zaprzestania korzystania z Usług, o których mowa w Regulaminie oraz odstąpienia od umowy w zakresie korzystania z Usług. Korespondencję dotyczącą wypowiedzenia umowy lub odstąpienia od umowy w zakresie korzystania z usług prosimy nadesłać do Administratora, na adres e-mail: [email protected].
5. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Użytkownik będący konsumentem musi poinformować Administratora o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego na adres siedziby Administratora. Termin na odstąpienie wynosi 14 dni od dnia zawarcia umowy.
6. W przypadku odstąpienia od umowy, gdzie Użytkownik dokonał płatności, Użytkownik otrzyma odpowiedni zwrot należności z tytułu zawartej umowy lub proporcjonalnej części tej należności (jeśli Użytkownik korzystał z Usługi podlegającej opłacie w warunkach określonych w art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Administrator został poinformowany o odstąpieniu od umowy.
7. Stosownie do regulacji art. 38 pkt. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za jego wyraźną zgodą przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Administratora o utracie prawa odstąpienia od umowy i przyjęciu przez konsumenta tej informacji do wiadomości.
8. Zakończenie świadczenia przez Administratora usługi udostępniania Konta Użytkownikowi nie oznacza zaprzestania świadczenia innych usług, o których mowa w Regulaminie, chyba że z postanowień Regulaminu dedykowanych tym usługom wynika, że warunkiem ich świadczenia jest posiadanie Konta.

§ 7. Reklamacje
Reklamacje dotyczące usług, o których mowa prosimy zgłaszać pocztą elektroniczną na adres: [email protected]. Administrator rozpatrzy reklamację i udzieli odpowiedzi w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na adres mailowy składającego reklamację wskazany w reklamacji, przy czym Użytkownik może podać Administratorowi także inny adres mailowy, na który zostanie wysłana odpowiedź na reklamację.

§ 8. Udostępnienie regulaminu
Regulamin udostępniany jest na stronie Serwisu w formie podstrony. Istnieje możliwość jego pobrania, utrwalenia i wydrukowania.

§ 9. Postanowienia dodatkowe
1. Użytkownik korzysta z Usługi w celu zaspokojenia własnych potrzeb w sposób, który nie narusza przepisów prawa, praw własności intelektualnej, praw osób trzecich, w tym praw autorskich, zasad współżycia społecznego oraz postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Użytkownikom zabrania się:
a) kopiowania, zwielokrotniania i rozpowszechniania treści, do których dostęp uzyskuje w ramach Usługi, w tym umieszczania ich w innych serwisach internetowych lub rozpowszechniania w inny sposób w całości lub części;
b) zwielokrotniania materiałów i treści uzyskanych w ramach Usługi na nośnikach oraz rozpowszechnianie i wprowadzanie do obrotu tak wytworzonych egzemplarzy;
c) rozpowszechniania opracowań ww. treści i materiałów, dokonywania i rozpowszechniania ich przeróbek, zmian, skrótów czy łączenia z innymi utworami;
d) realizowania nadań ww. treści i materiałów zarówno w całości, jak i we fragmentach, w tym w zakresie łączenia z innymi utworami lub przedmiotami praw pokrewnych. Powyższe ograniczenia nie dotyczą działań dopuszczonych na mocy obowiązujących przepisów, w tym w szczególności tzw. dozwolonego użytku na gruncie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
3. Zawartość Serwisu, w tym zawarte w nim treści i materiały, udostępnione Użytkownikowi, stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych lub licencji przysługujących Administratorowi i są chronione przez prawo, na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
4. Jakiekolwiek inne korzystanie z płatnych treści udostępnionych Użytkownikom, nieobjęte postanowieniami Regulaminu i wykraczające poza zakres dozwolonego użytku określony przepisami prawa, wymaga udzielenia przez Usługodawcę odrębnej, uprzedniej zgody.
5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość prognoz zamieszczanych w Serwisie co do zdarzeń przyszłych i niepewnych, a w szczególności co do wyników przyszłych zdarzeń sportowych. Tego typu prognozy są jedynie subiektywnymi opiniami ich autorów.
6. W Serwisie – artykułach, postach, wpisach czy komentarzach Użytkowników mogą znajdować się odnośniki do witryn zewnętrznych, z którymi Administrator nie współpracuje. Linki te oraz strony lub pliki pod nimi wskazane mogą być niebezpieczne dla urządzenia Użytkownika lub stanowić zagrożenie bezpieczeństwa danych Użytkownika. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zawartość znajdującą się poza Serwisem.

§ 10. Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem z Usługi jest Administrator.
2. Zasady przetwarzania danych osobowych oraz prawa Użytkownika w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych opublikowano na stronie https://lodzkisport.pl/polityka-prywatnosci/.

§ 11. Obowiązywanie Regulaminu
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2023 roku.
2. Stwierdzenie nieważności bądź nieskuteczności jakiegokolwiek z postanowień niniejszego regulaminu nie wpływa na jego ważność w pozostałym zakresie.
3. Administratorowi przysługuje prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.
4. Każdorazowa zmiana regulaminu nie wymaga akceptacji ze strony Użytkownika.
5. W przypadku umów zawartych na czas oznaczony dotyczących dostępu do treści płatnych, zmiana Regulaminu będzie miała zastosowanie tylko do umów zawartych po wejściu w życie zmienionego Regulaminu.
6. W przypadku umów na czas nieoznaczony zmieniony Regulamin będzie miał zastosowanie także do tych umów od chwili jego wejścia w życie, przy czym Użytkownikowi będzie przysługiwało prawo do wypowiedzenia umowy po otrzymaniu informacji o planowanej zmianie Regulaminu. Użytkownik, który nie godzi się na zmiany w Regulaminie, będzie uprawniony do wypowiedzenia umowy ze skutkiem na dzień wejścia w życie zapowiedzianej zmiany Regulaminu. Użytkownik zostanie poinformowany o prawie do wypowiedzenia umowy równocześnie z informacją o planowanej zmianie Regulaminu i terminie jej wejścia w życie. Oświadczenie o wypowiedzeniu w takim przypadku Użytkownik składa, wysyłając oświadczenie na adres Usługodawcy.